fbpx

Přirozené opálení již po 10 minutách.

Sexy snědá barva s dávkou vitamínu D po celý rok.

Vitamín D. Relaxace. Krása.

Contact form
Získej nezávazný opalovací plán na míru s opálením zdarma 🎁
  Zásady ochrany osobních údajů

  1. Správce osobních údajů
   1. Správce osobních údajů Pavlína Kudrhaltová, bytem Holubova 292/2 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
   2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
   3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://zdrave-opalovani.cz (dále jen „internetové stránky“).
   4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
  2. Zpracovávané údaje
   1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.
  Č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
  1 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti adresní, kontaktní a identifikační údaje zákazníci, soutěžící správce osobních údajů 10 let po ukončení smluvního vztahu

   

   1. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
    1. plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
    2. zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
    3. účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
    4. statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
    5. zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
    6. oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
    7. plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
   2. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
   3. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.
  1. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu
   1. Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
    1. práce s  informacemi dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
  2. Práva subjektu údajů
   1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
    1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
    2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
    3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
    4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
    5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
    6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
    7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.
  3. Cookies
   1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
   2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:
    1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
    2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
   3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
   4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
   5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:
    1. Google
    2. Facebook
    3. Twitter
    4. Instagram
   6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.
  4. Předávání do třetích zemí
   1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
  Získej nezávazný opalovací plán na míru s opálením zdarma 🎁
   Výsledek ihned po první návštěvě

   Nejrychlejší ověřený způsob, který ti pomůže vypadat krásněji a zdravěji bez námahy po celý rok. Bezpečně a přirozeně!

   dodáš si sebevědomí, budeš vypadat štíhlejší a pevnější
   po opalování se budeš cítit jako po dovolené, doplníš energii
   bez spálení a oranžové barvy, díky speciálním technologiím
   se vším ti poradíme, máme přes 25 let zkušeností

   Vše 100% zdravě a bezpečně

   Vše je u nás navrženo tak, aby bylo tvé zdraví v bezpečí. Nejšetrnější možné opalování v soláriu vůči tvé pokožce.

   🟢
   naše trubice bez obsahu karcinogeního UVC záření
   👨‍🔧
   pravidelná výměna trubic a kontrola bezpečnosti solárií
   🇪🇺
   všechny solária splňují normu EU 0.3w/m2
   🦠
   nejefektivnější získání vitamínu D podporující imunitu
   • hybridní systém trubic pro maximální opálení
   • 50 lamp, 70 Beauty boosters, 4 obličejovky, 2 opalovače ramen
   • Briliantní design PORSCHE, jediné solárium v ČR
   • AquaCool, Aroma, 3D zvuk, klima+ a mnoho dalšího
   od 22.80/min
   Bez opalovací karty 27.90,-/min
   Trubice Hybrid Sun
   Revoluce v opalování. Jedinečné spojení UV, LED a červeného světla. Kyslík obsažený v trubicích nové generace OxyTan …
   Matrix Light
   Bezdrátové nabíjení telefonu
   Inteligentní ovládací systém
   Přívětivé ovládání
   Skleněný systém obličejovek
   Beauty Booster HyperRed
   X-Tra Tan
   3D sound system
   Mega Voice
   Bluetooth
   Aqua Cool
   Aroma
   Intenzivní klimatizace
   Hybrid sun
   Hybrid sun – technologie trubic
   Revoluce v opalování. Jedinečné spojení UV, LED a červeného světla. Kyslík obsažený v trubicích nové generace OxyTan poskytuje okamžitý a maximální opalovací efekt viditelný již po první návštěvě. Světelná terapie Beauty Boosters zpomaluje stárnutí a léčí veškeré nedokonalosti pleti včetně kožních onemocnění. Unikátní opalování ramen pro celistvé a bezchybné opálení. Revoluční péče o pokožku a zdraví celého těla.
   Hybrid sun
   • Okamžitý a maximální opalovací efekt
   • Omlazující Anti-aging a pěstící účinek
   • Léčba akné a kožních onemocnění
   K vyzkoušení ve všech našich studiích!

   V Liberci
   Solárium číslo 1 – MegaSun P9

   V Děčíně:
   Solárium číslo 1 – Ergoline Excellence 800

   Věří nám již přes 5.000+ věrných zákazníků

   Spokojenost a výsledky jsou pro nás prioritou.

   Zdravé opalování
   5 hvězd • Excelentní hodnocení
   hodnoceni
   Jana, Děčín
   pinLiberec

   Každé jaro vyhledávám, kde prohřát své kosti a uspokojit svou touhu po sluníčku a dobít si „baterky“.Našla jsem Váše solárium a jsem velmi mile překvapena.Velice příjemné prostředí, velmi milá obsluha a co je nejdůležitější-konečně solárko, které i opaluje!!! Děkuji, budu se k Vám ráda vracet ! 🙂

   Ilona, Děčín
   pinLiberec

   Nejlepší solárko 👍, jsem vždycky max.spokojena. Perfektní milá a ochotná obsluha, prostředí i solária 👍

   Tereza, Děčín
   pinLiberec

   S kazdou navstevou me prekvapite nejakou dalsi malickosti, jak solarium vylepsit, jsem verna a spokojena zakaznice! Dokonaly servis, krasna a mila obsluha, cistounke! prostredi, top kremy a opaleni. Jeden z mala kvalitnich mist v Decine, ktere se nebojim doporucit, takhle se to dela damy a panove.

   Jana, Děčín
   pinDěčín

   Velice prijemne prostredi, vzdy je zde velmi cisto a vse pripraveno pro novou zakaznici/zakaznika 😊 proskolene, ochotne a mile slecny, co se vsim rady poradi. Nikdy mi nevydrzelo opaleni tak dlouho, jako ze Zdraveho opalovani spolecne s jejich kvalitnimi kremy. Dekuji za vse 😊

   Menu